Polityka prywatności

. In dit privacybeleid worden de regels uiteengezet voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de website phoenixbeauty.nl (hierna te noemen de ” website “).

 1. De eigenaar van de website en tevens de gegevensbeheerder is PHOENIX BEAUTY 82639655 , hierna te noemen de beheerder .
 2. Persoonsgegevens die door de Beheerder via de Website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens en het intrekken van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel bekend als AVG .
 3. De Beheerder besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van de privacy van klanten die de Website bezoeken.
 
 • 1 Soort verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrond

1.De beheerder verzamelt informatie over natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten die niet rechtstreeks verband houden met hun activiteiten, natuurlijke personen die voor eigen rekening zaken of beroepsactiviteiten uitoefenen en natuurlijke personen die rechtspersonen of organisatie-eenheden vertegenwoordigen die geen rechtspersonen zijn, aan wie de wet verleent handelingsbekwaamheid, het voor eigen rekening uitoefenen van zakelijke of professionele activiteiten, hierna gezamenlijk te noemen de Klanten.

 1. Persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld in het geval van:

het gebruik van de contactformulierservice op de website om het contract elektronisch uit te voeren. Juridische basis : noodzaak om het contract voor de levering van de contactformulierdienst uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) van de AVG)

 1. Bij gebruikmaking van de contactformulierservice verstrekt de Klant de volgende gegevens:

– e-mail adres

– naam

– Telefoonnummer

 1. Bij het gebruik van de Website kan aanvullende informatie worden gedownload, met name: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de Klant of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.
 2. Navigatiegegevens kunnen ook worden verzameld van de klanten, inclusief informatie over links en links waarop ze besluiten te klikken of andere activiteiten die op de website worden ondernomen. Rechtsgrond – een legitiem belang (Artikel 6 (1) (f) van de AVG), bestaande in het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische diensten en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten.
 3. Het verstrekken van persoonsgegevens aan de Beheerder is vrijwillig.
 
 • 2 Aan wie worden de gegevens gedeeld of toevertrouwd en hoe lang worden ze bewaard?
 1. De persoonlijke gegevens van de Klant worden verstrekt aan serviceproviders die door de Beheerder worden gebruikt bij het uitvoeren van de Website. Dienstverleners aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen, afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden, of onderworpen zijn aan de instructies van de beheerder met betrekking tot de doeleinden en methoden van gegevensverwerking (verwerkers) of onafhankelijk de doeleinden en methoden van hun verwerking definiëren (beheerders) .

1.1. verwerkers . De Beheerder maakt gebruik van leveranciers die alleen op verzoek van de Beheerder persoonsgegevens verwerken . Ze omvatten onder andere aanbieders van hostingdiensten, boekhouddiensten, terbeschikkingstelling van marketingsystemen, systemen voor het analyseren van verkeer op de website, systemen voor het analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes

1.2. Beheerders . De beheerder maakt gebruik van leveranciers die niet uitsluitend in opdracht handelen en zelf de doelen en methoden bepalen voor het gebruik van de persoonsgegevens van klanten. Ze bieden elektronische betalings- en bankdiensten.

 1. Locatie . Serviceproviders zijn voornamelijk gevestigd in Polen en andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER).
 2. Persoonlijke gegevens van klanten worden opgeslagen:

3.1. Als de basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming is, worden de persoonlijke gegevens van de klant verwerkt door de beheerder totdat de toestemming wordt ingetrokken en nadat de toestemming is ingetrokken voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims die kunnen worden ingediend door de Beheerder en die tegen hem kunnen worden ingeroepen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

3.2. Als de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van het contract is, worden de persoonlijke gegevens van de klant door de beheerder verwerkt zolang dit nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

 1. In het geval van een verzoek verstrekt de beheerder persoonsgegevens aan bevoegde overheidsinstanties, met name aan organisatorische eenheden van het parket, de politie, de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, de voorzitter van het bureau voor mededinging en Consumentenbescherming of de voorzitter van het Office of Electronic Communications.
 
 • 3 Het cookiemechanisme, IP-adres
 1. De website maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Ze worden opgeslagen door de Beheerder en op het eindapparaat van de persoon die de Website bezoekt, als de webbrowser dit toestaat. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de “vervaltijd” en een individueel, willekeurig gekozen nummer dat dit bestand identificeert. Informatie verzameld met behulp van dit type bestand helpt om de producten die door de beheerder worden aangeboden aan te passen aan de individuele voorkeuren en werkelijke behoeften van bezoekers van de website. ..
 2. De beheerder gebruikt twee soorten cookies:

2.1. Sessiecookies : nadat de browsersessie is beëindigd of de computer is uitgeschakeld, wordt de opgeslagen informatie uit het geheugen van het apparaat verwijderd. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computers van klanten niet toe.

2.2. Permanente cookies : ze worden opgeslagen in het geheugen van het eindapparaat van de Klant en blijven daar totdat ze worden verwijderd of verlopen. Het mechanisme voor permanente cookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computer van de klant niet toe.

 1. Beheerder gebruikt eigen cookies ten behoeve van:

3.1. analyse en onderzoek, evenals audit van het publiek, en in het bijzonder om anonieme statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe klanten de website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd.

 1. De beheerder gebruikt externe cookies voor:

4.1. het presenteren op de informatiepagina’s van de website, een kaart met de locatie van het kantoor van de beheerder , met behulp van de website maps.google.com (externe cookiebeheerder: Google Inc. gevestigd in de VS)

 1. Het cookiemechanisme is veilig voor de computers van klanten die de website bezoeken. In het bijzonder is het niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of kwaadaardige software op deze manier de computers van de Klant binnendringen. In hun browser hebben klanten echter de mogelijkheid om de toegang van cookies tot computers te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, is het gebruik van de Website mogelijk, behalve voor functies die door hun aard cookies vereisen.
 2. De beheerder kan de IP-adressen van de klanten verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat door een internetprovider aan de computer van een websitebezoeker wordt toegekend. Het IP-nummer geeft toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch toegewezen aan de computer, d.w.z. het verandert elke keer dat u verbinding maakt met internet en wordt daarom gewoonlijk behandeld als niet-persoonlijke identificerende informatie. Het IP-adres wordt gebruikt door de beheerder en bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het maken van statistische analyses (bijvoorbeeld om te bepalen uit welke regio’s we de meeste bezoeken registreren), als informatie die nuttig is bij het beheren en verbeteren van de website, evenals voor beveiligingsdoeleinden en mogelijke identificatie van het belasten van de server, ongewenste automatische programma’s voor het bekijken van de inhoud van de website.
 
 • 4 Rechten van betrokkenen
 1. Het recht om toestemming in te trekken – rechtsgrond: art. 7 seconden. 3 AVG.

1.1. De klant heeft het recht om de door hem gegeven toestemming in te trekken

1.2. De intrekking van de toestemming gaat in vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.

1.3. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking die vóór de intrekking door de Beheerder en in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

1.4. Het intrekken van toestemming heeft geen nadelige gevolgen voor de Klant, maar kan verder gebruik van diensten of functionaliteiten die volgens de wet door de Beheerder alleen met toestemming mogen worden verleend, voorkomen.

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 21 AVG.

2.1. De klant heeft het recht om te allen tijde – om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief profilering, als de beheerder zijn gegevens verwerkt op basis van een legitiem belang, bijvoorbeeld marketing van de producten van de beheerder en diensten , het bijhouden van gebruiksstatistieken van individuele functionaliteiten van de Website en het faciliteren van het gebruik van de Website, evenals een tevredenheidsonderzoek.

2.2. Het ontslag in de vorm van een e-mail van het ontvangen van marketingberichten met betrekking tot producten of diensten betekent het bezwaar van de Klant tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering voor deze doeleinden.

2.3. Indien het bezwaar van de Klant gegrond blijkt te zijn, heeft de Beheerder geen andere rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken, worden de persoonsgegevens van de Klant verwijderd waartegen de Klant bezwaar heeft gemaakt.

 1. Het recht om gegevens te wissen (“het recht om te worden vergeten”) – rechtsgrond: art. 17 AVG.

3.1. De klant heeft het recht om de verwijdering van alle of sommige persoonlijke gegevens te vragen.

3.2. De klant heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen indien:

3.2.1. persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt

3.2.2. hij heeft zijn specifieke toestemming ingetrokken voor zover persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van zijn toestemming

3.2.3. hij heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden

3.2.4. persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt

3.2.5. persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting voorzien in het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de Beheerder onderworpen is

3.2.6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij

3.3. Ondanks het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, in verband met het bezwaar of intrekken van toestemming, kan de Beheerder bepaalde persoonsgegevens bewaren voor zover verwerking noodzakelijk is om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, evenals om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de administrateur is onderworpen . Dit geldt in het bijzonder voor persoonlijke gegevens, waaronder: naam, achternaam, e-mailadres, welke gegevens worden bewaard met het oog op de behandeling van klachten en claims met betrekking tot het gebruik van de diensten van de beheerder , of daarnaast het woon- / correspondentieadres , bestelnummer, welke gegevens worden bewaard met het oog op de behandeling van klachten en claims met betrekking tot gesloten verkoopovereenkomsten of het verlenen van diensten.

 1. Het recht op beperking van de gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 18 AVG.

4.1. De klant heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te eisen. Het indienen van een verzoek, in afwachting van de behandeling ervan, verhindert het gebruik van bepaalde functionaliteiten of diensten, waarvan het gebruik de verwerking van gegevens die onder het verzoek vallen, met zich meebrengt. De beheerder zal ook geen berichten sturen, ook geen marketingberichten.

4.2. De klant heeft het recht om de beperking van het gebruik van persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

4.2.1. wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens in twijfel trekt – dan beperkt de beheerder het gebruik ervan voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren, maar niet langer dan 7 dagen

4.2.2. wanneer de verwerking van gegevens onwettig is, en in plaats van de gegevens te verwijderen, verzoekt de Klant om beperking van het gebruik ervan

4.2.3. wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, maar ze nodig zijn voor de klant om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen

4.2.4. wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens – dan vindt de beperking plaats voor de tijd die nodig is om te bezien of – vanwege de bijzondere situatie – de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt opweegt tegen de belangen die de Beheerder bij de verwerking behartigt de persoonsgegevens van de klant.

 1. Het recht op toegang tot gegevens – rechtsgrond: art. 15 AVG.

5.1. De Klant heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of hij persoonsgegevens verwerkt, en indien dit het geval is, heeft de Klant het recht om:

5.1.1. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens

5.1.2. informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, ontvangers of categorieën ontvangers van deze gegevens, de geplande periode van opslag van de gegevens van de Klant of de criteria voor het bepalen van deze periode (wanneer het niet mogelijk is om de geplande periode te bepalen van gegevensverwerking), over de rechten van de Klant op grond van de AVG en over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over de beveiligingsmaatregelen die in verband met de overdracht van deze gegevens buiten de Europese Unie

5.1.3. een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen.

 1. Recht op rectificatie van gegevens – rechtsgrond: art. 16 AVG.

6.1. De klant heeft het recht om de Beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens die onjuist zijn onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen, waarbij het verzoek naar het e-mailadres wordt gestuurd in overeenstemming met §6 van het privacybeleid.

 1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – rechtsgrond: art. 20 AVG.

7.1. De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens, die hij aan de Beheerder heeft verstrekt, te ontvangen en deze vervolgens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder van zijn keuze te sturen. De klant heeft ook het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens door de Beheerder rechtstreeks naar een dergelijke beheerder worden verzonden, indien technisch mogelijk. In dit geval zal de Beheerder de persoonlijke gegevens van de Klant verzenden in de vorm van een csv-bestand, een veelgebruikt, machineleesbaar formaat waarmee de ontvangen gegevens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder kunnen worden verzonden.

 1. Indien de Klant het recht heeft dat voortvloeit uit de bovenstaande rechten, geeft de Beheerder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst, aan het verzoek of weigert hieraan gevolg te geven. Als de Beheerder vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken echter niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal hij binnen de komende twee maanden aan het verzoek voldoen en de Klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen. verzoek – over de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.
 2. De Klant kan klachten, vragen en verzoeken indienen bij de Beheerder met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten.
 3. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de schending van zijn rechten op de bescherming van persoonsgegevens of andere rechten verleend onder de AVG.
 
 • 5 Wijzigingen in het privacybeleid
 1. Het Privacybeleid kan wijzigen, waarover de Beheerder niet verplicht is te informeren.
 2. Stuur alle vragen met betrekking tot het privacybeleid naar het volgende adres: phoenixbeauty024@gmail.com
 3. Datum van de laatste wijziging: 20/07/2022

. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem strony internetowej phoenixbeauty.nl (zwanej dalej „serwisem”).

Właścicielem serwisu i jednocześnie administratorem danych jest PHOENIX BEAUTY 82639655, zwany dalej administratorem.
Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.
Administrator przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Serwis.


1 Rodzaj przetwarzanych danych, cele i podstawa prawna

1. Administrator zbiera informacje o osobach fizycznych dokonujących czynności prawnych niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością, osobach fizycznych prowadzących na własny rachunek działalność gospodarczą lub zawodową oraz osobach fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi , którym ustawa przyznaje zdolność prawną, do wykonywania na własny rachunek działalności gospodarczej lub zawodowej, zwani dalej łącznie Klientami.

Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

korzystania z usługi formularza kontaktowego na stronie internetowej w celu realizacji umowy drogą elektroniczną. Podstawa prawna: konieczność wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO)

Korzystając z usługi formularza kontaktowego, Klient podaje następujące informacje:

– adres e-mail

– Nazwa

– Numer telefonu

 1. Podczas korzystania z Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, typ przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.
  Od klientów mogą być również zbierane dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i linkach, które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na stronie. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawie funkcjonalności tych usług.
  Podanie danych osobowych Administratorowi jest dobrowolne.


  2 Komu udostępniane lub powierzane są dane i jak długo są przechowywane?
  Dane osobowe Klienta przekazywane są dostawcom usług, z których korzysta Administrator przy prowadzeniu Serwisu. Usługodawcy, którym przekazywane są dane osobowe, z zastrzeżeniem ustaleń umownych i okoliczności lub podlegają poleceniom administratora co do celów i sposobów przetwarzania danych (podmioty przetwarzające) lub samodzielnie określają cele i sposoby ich przetwarzania (administratorzy).

  1.1. procesory . Zarządzający korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na zlecenie Zarządzającego. Należą do nich m.in. dostawcy usług hostingowych, usługi księgowe, dostarczające systemy marketingowe, systemy do analizy ruchu w serwisie, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych

  1.2. Administratorzy . Administrator korzysta z dostawców, którzy nie działają wyłącznie w imieniu firmy i którzy określają cele i sposoby wykorzystania danych osobowych klientów. Świadczą usługi w zakresie płatności elektronicznych i bankowości.

  Lokalizacja . Dostawcy usług znajdują się głównie w Polsce i innych krajach Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
  Dane osobowe klientów są przechowywane:

  3.1. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez administratora do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń jakie może podnosić Administrator i które mogą być przywoływane przeciwko niemu. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat i trzy lata w przypadku świadczeń okresowych oraz świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

3.2. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy, dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez administratora tak długo, jak jest to niezbędne do wykonania umowy, a następnie przez okres odpowiadający okresowi przedawnienia roszczeń. Jeżeli przepis szczególny nie stanowi inaczej, termin przedawnienia wynosi sześć lat i trzy lata w przypadku świadczeń okresowych oraz świadczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

W przypadku żądania administrator przekazuje dane osobowe właściwym organom władzy publicznej, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, policji, prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prezesowi Urzędu ds. Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej.


3 Mechanizm cookies, adres IP
Serwis wykorzystuje małe pliki zwane cookies. Są one przechowywane przez Administratora oraz na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zazwyczaj zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą tego typu plików pomagają dostosowywać oferowane przez administratora produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających serwis. …
Administrator wykorzystuje dwa rodzaje plików cookies:

2.1. Cookies sesyjne: Po zakończeniu sesji przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z komputerów Klientów.

2.2. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie danych osobowych ani informacji poufnych z komputera Klientów.

Administrator wykorzystuje Cookies własne w celu:

3.1. analiz i badań oraz audytu publicznego, a w szczególności tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci korzystają ze strony internetowej, a tym samym ulepszać jej strukturę i zawartość.

 1. Administrator wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu:

  4.1. prezentowanie na stronach informacyjnych serwisu mapy z lokalizacją siedziby administratora, za pomocą strony internetowej maps.google.com (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc. z siedzibą w USA)

  Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów odwiedzających serwis. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Jednak w swojej przeglądarce Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
  Administrator może zbierać adresy IP klientów. Adres IP to numer, który jest przypisywany do komputera odwiedzającego witrynę przez dostawcę Internetu. Numer IP zapewnia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest on dynamicznie przypisywany do komputera, tzn. zmienia się przy każdym połączeniu z internetem i dlatego jest zwykle traktowany jako informacja nieosobista. Adres IP jest wykorzystywany przez administratora oraz przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, dokonywaniu analiz statystycznych (np. w celu określenia, z jakich regionów rejestrujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna w zarządzaniu i ulepszaniu serwisu, np. a także w celach bezpieczeństwa i ewentualnej identyfikacji ładowania serwera, niechcianych automatycznych programów do przeglądania zawartości serwisu.


  4 Prawa osób, których dane dotyczą
  Prawo do wycofania zgody – podstawa prawna: art. 7 sekund. 3 RODO.

  1.1. Klient ma prawo wycofać udzieloną przez siebie zgodę

1.2. Wycofanie zgody jest skuteczne od momentu wycofania zgody.

1.3. Wycofanie zgody nie ma wpływu na przetwarzanie dokonane przez Administratora przed jej wycofaniem i zgodnie z prawem.

1.4. Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą negatywnych konsekwencji dla Klienta, ale może uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które Administrator może świadczyć zgodnie z prawem wyłącznie za zgodą.

Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

2.1. Klient ma prawo w dowolnym momencie – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów administratora i usług, prowadzenia statystyk korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu oraz ułatwienia korzystania z Serwisu, a także badania satysfakcji.

2.2. Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług oznacza sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

2.3. Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny, Administrator nie ma innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta, co do których Klient wniósł sprzeciw, zostaną usunięte.

Prawo do usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

3.1. Klient ma prawo zażądać usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

3.2. Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

3.2.1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane lub przetwarzane

3.2.2. wycofał określoną zgodę, o ile dane osobowe były przetwarzane na podstawie jego zgody

3.2.3. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych

3.2.4. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem

3.2.5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator

3.2.6. dane osobowe zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego,

3.3.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub cofnięciem zgody, Administrator może zachować niektóre dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, a także do wywiązania się z obowiązku prawnego takiego jak: przetwarzanie jest wymagane na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane są przechowywane w celu rozpatrywania skarg i roszczeń związanych z korzystaniem z usług administratora, czy dodatkowo adres zamieszkania/korespondencyjny , numer zamówienia, którego dane są przechowywane w celu rozpatrywania reklamacji i roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.


Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

4.1. Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania do czasu jego realizacji uniemożliwia korzystanie z niektórych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie wiąże się z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie również wysyłać żadnych wiadomości, w tym marketingowych.

4.2. Klient ma prawo żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

4.2.1. jeżeli kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas niezbędny do weryfikacji prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż 7 dni

4.2.2. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Klient żąda ograniczenia ich wykorzystania

4.2.3. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane, ale są niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń przez Klienta

4.2.4. jeżeli wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – ograniczenie następuje na czas niezbędny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które Administrator przy przetwarzaniu opiekuje się danymi osobowymi Klienta.

Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

5.1. Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a w takim przypadku Klient ma prawo:

5.1.1. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych

5.1.2. uzyskania informacji o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta lub kryteriach ustalania tego okresu (gdy nie jest możliwy planowany okres przetwarzania danych), o prawach Klienta wynikających z RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu, a także o stosowanych środkach bezpieczeństwa w związku z przekazywanie tych danych poza Unię Europejską

5.1.3. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

6.1. Klient ma prawo żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez złożenie oświadczenia uzupełniającego, przesyłając żądanie na adres e-mail zgodnie z §6 polityki prywatności.

Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

7.1. Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, aby dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator przekaże dane osobowe Klienta w postaci pliku CSV, powszechnie używanego formatu do odczytu maszynowego, który umożliwia przesłanie otrzymanych danych innemu administratorowi danych osobowych.

Jeżeli Klientowi przysługuje uprawnienie wynikające z powyższych uprawnień, Zarządzający niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca od otrzymania żądania, zastosuje się do żądania lub odmówi jego spełnienia. Jeżeli jednak Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań, spełni żądanie w ciągu kolejnych dwóch miesięcy i zawiadomi o tym Klienta w terminie miesiąca od otrzymania żądania. żądanie – o zamierzonym przedłużeniu terminu i jego przyczynach.
Klient może zgłaszać do Administratora skargi, pytania i wnioski w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu praw.

 1. Klientowi przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.


  5 Zmiany Polityki Prywatności
  Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator nie jest zobowiązany informować.
  Wszelkie pytania dotyczące polityki prywatności prosimy kierować na adres: phoenixbeauty024@gmail.com
  Data ostatniej modyfikacji: 20.07.2022