Privacybeleid

. In dit privacybeleid worden de regels uiteengezet voor de verwerking van persoonsgegevens die zijn verkregen via de website phoenixbeauty.nl (hierna te noemen de ” website “).

 1. De eigenaar van de website en tevens de gegevensbeheerder is PHOENIX BEAUTY 82639655 , hierna te noemen de beheerder .
 2. Persoonsgegevens die door de Beheerder via de Website worden verzameld, worden verwerkt in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en op het vrije verkeer van dergelijke gegevens en het intrekken van Richtlijn 95/46/EG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook wel bekend als AVG .
 3. De Beheerder besteedt bijzondere aandacht aan het respecteren van de privacy van klanten die de Website bezoeken.
 
 • 1 Soort verwerkte gegevens, doeleinden en rechtsgrond

1.De beheerder verzamelt informatie over natuurlijke personen die rechtshandelingen verrichten die niet rechtstreeks verband houden met hun activiteiten, natuurlijke personen die voor eigen rekening zaken of beroepsactiviteiten uitoefenen en natuurlijke personen die rechtspersonen of organisatie-eenheden vertegenwoordigen die geen rechtspersonen zijn, aan wie de wet verleent handelingsbekwaamheid, het voor eigen rekening uitoefenen van zakelijke of professionele activiteiten, hierna gezamenlijk te noemen de Klanten.

 1. Persoonlijke gegevens van klanten worden verzameld in het geval van:

het gebruik van de contactformulierservice op de website om het contract elektronisch uit te voeren. Juridische basis : noodzaak om het contract voor de levering van de contactformulierdienst uit te voeren (Artikel 6 (1) (b) van de AVG)

 1. Bij gebruikmaking van de contactformulierservice verstrekt de Klant de volgende gegevens:

– e-mail adres

– naam

– Telefoonnummer

 1. Bij het gebruik van de Website kan aanvullende informatie worden gedownload, met name: het IP-adres dat is toegewezen aan de computer van de Klant of het externe IP-adres van de internetprovider, domeinnaam, browsertype, toegangstijd, type besturingssysteem.
 2. Navigatiegegevens kunnen ook worden verzameld van de klanten, inclusief informatie over links en links waarop ze besluiten te klikken of andere activiteiten die op de website worden ondernomen. Rechtsgrond – een legitiem belang (Artikel 6 (1) (f) van de AVG), bestaande in het vergemakkelijken van het gebruik van elektronische diensten en het verbeteren van de functionaliteit van deze diensten.
 3. Het verstrekken van persoonsgegevens aan de Beheerder is vrijwillig.
 
 • 2 Aan wie worden de gegevens gedeeld of toevertrouwd en hoe lang worden ze bewaard?
 1. De persoonlijke gegevens van de Klant worden verstrekt aan serviceproviders die door de Beheerder worden gebruikt bij het uitvoeren van de Website. Dienstverleners aan wie persoonlijke gegevens worden overgedragen, afhankelijk van contractuele afspraken en omstandigheden, of onderworpen zijn aan de instructies van de beheerder met betrekking tot de doeleinden en methoden van gegevensverwerking (verwerkers) of onafhankelijk de doeleinden en methoden van hun verwerking definiëren (beheerders) .

1.1. verwerkers . De Beheerder maakt gebruik van leveranciers die alleen op verzoek van de Beheerder persoonsgegevens verwerken . Ze omvatten onder andere aanbieders van hostingdiensten, boekhouddiensten, terbeschikkingstelling van marketingsystemen, systemen voor het analyseren van verkeer op de website, systemen voor het analyseren van de effectiviteit van marketingcampagnes

1.2. Beheerders . De beheerder maakt gebruik van leveranciers die niet uitsluitend in opdracht handelen en zelf de doelen en methoden bepalen voor het gebruik van de persoonsgegevens van klanten. Ze bieden elektronische betalings- en bankdiensten.

 1. Locatie . Serviceproviders zijn voornamelijk gevestigd in Polen en andere landen van de Europese Economische Ruimte (EER).
 2. Persoonlijke gegevens van klanten worden opgeslagen:

3.1. Als de basis voor de verwerking van persoonlijke gegevens toestemming is, worden de persoonlijke gegevens van de klant verwerkt door de beheerder totdat de toestemming wordt ingetrokken en nadat de toestemming is ingetrokken voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims die kunnen worden ingediend door de Beheerder en die tegen hem kunnen worden ingeroepen. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

3.2. Als de basis voor gegevensverwerking de uitvoering van het contract is, worden de persoonlijke gegevens van de klant door de beheerder verwerkt zolang dit nodig is om het contract uit te voeren, en daarna voor een periode die overeenkomt met de verjaringstermijn van claims. Tenzij een bijzondere bepaling anders bepaalt, is de verjaringstermijn zes jaar en voor aanspraken op periodieke uitkeringen en aanspraken in verband met het runnen van een bedrijf drie jaar.

 1. In het geval van een verzoek verstrekt de beheerder persoonsgegevens aan bevoegde overheidsinstanties, met name aan organisatorische eenheden van het parket, de politie, de voorzitter van het bureau voor de bescherming van persoonsgegevens, de voorzitter van het bureau voor mededinging en Consumentenbescherming of de voorzitter van het Office of Electronic Communications.
 
 • 3 Het cookiemechanisme, IP-adres
 1. De website maakt gebruik van kleine bestanden die cookies worden genoemd. Ze worden opgeslagen door de Beheerder en op het eindapparaat van de persoon die de Website bezoekt, als de webbrowser dit toestaat. Een cookiebestand bevat meestal de naam van het domein waarvan het afkomstig is, de “vervaltijd” en een individueel, willekeurig gekozen nummer dat dit bestand identificeert. Informatie verzameld met behulp van dit type bestand helpt om de producten die door de beheerder worden aangeboden aan te passen aan de individuele voorkeuren en werkelijke behoeften van bezoekers van de website. ..
 2. De beheerder gebruikt twee soorten cookies:

2.1. Sessiecookies : nadat de browsersessie is beëindigd of de computer is uitgeschakeld, wordt de opgeslagen informatie uit het geheugen van het apparaat verwijderd. Het mechanisme van sessiecookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computers van klanten niet toe.

2.2. Permanente cookies : ze worden opgeslagen in het geheugen van het eindapparaat van de Klant en blijven daar totdat ze worden verwijderd of verlopen. Het mechanisme voor permanente cookies staat het verzamelen van persoonlijke gegevens of vertrouwelijke informatie van de computer van de klant niet toe.

 1. Beheerder gebruikt eigen cookies ten behoeve van:

3.1. analyse en onderzoek, evenals audit van het publiek, en in het bijzonder om anonieme statistieken te creëren die helpen begrijpen hoe klanten de website gebruiken, waardoor de structuur en inhoud ervan kunnen worden verbeterd.

 1. De beheerder gebruikt externe cookies voor:

4.1. het presenteren op de informatiepagina’s van de website, een kaart met de locatie van het kantoor van de beheerder , met behulp van de website maps.google.com (externe cookiebeheerder: Google Inc. gevestigd in de VS)

 1. Het cookiemechanisme is veilig voor de computers van klanten die de website bezoeken. In het bijzonder is het niet mogelijk dat virussen of andere ongewenste software of kwaadaardige software op deze manier de computers van de Klant binnendringen. In hun browser hebben klanten echter de mogelijkheid om de toegang van cookies tot computers te beperken of uit te schakelen. Als u deze optie gebruikt, is het gebruik van de Website mogelijk, behalve voor functies die door hun aard cookies vereisen.
 2. De beheerder kan de IP-adressen van de klanten verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat door een internetprovider aan de computer van een websitebezoeker wordt toegekend. Het IP-nummer geeft toegang tot internet. In de meeste gevallen wordt het dynamisch toegewezen aan de computer, d.w.z. het verandert elke keer dat u verbinding maakt met internet en wordt daarom gewoonlijk behandeld als niet-persoonlijke identificerende informatie. Het IP-adres wordt gebruikt door de beheerder en bij het diagnosticeren van technische problemen met de server, het maken van statistische analyses (bijvoorbeeld om te bepalen uit welke regio’s we de meeste bezoeken registreren), als informatie die nuttig is bij het beheren en verbeteren van de website, evenals voor beveiligingsdoeleinden en mogelijke identificatie van het belasten van de server, ongewenste automatische programma’s voor het bekijken van de inhoud van de website.
 
 • 4 Rechten van betrokkenen
 1. Het recht om toestemming in te trekken – rechtsgrond: art. 7 seconden. 3 AVG.

1.1. De klant heeft het recht om de door hem gegeven toestemming in te trekken

1.2. De intrekking van de toestemming gaat in vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken.

1.3. Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de verwerking die vóór de intrekking door de Beheerder en in overeenstemming met de wet is uitgevoerd.

1.4. Het intrekken van toestemming heeft geen nadelige gevolgen voor de Klant, maar kan verder gebruik van diensten of functionaliteiten die volgens de wet door de Beheerder alleen met toestemming mogen worden verleend, voorkomen.

 1. Het recht om bezwaar te maken tegen gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 21 AVG.

2.1. De klant heeft het recht om te allen tijde – om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie – bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, inclusief profilering, als de beheerder zijn gegevens verwerkt op basis van een legitiem belang, bijvoorbeeld marketing van de producten van de beheerder en diensten , het bijhouden van gebruiksstatistieken van individuele functionaliteiten van de Website en het faciliteren van het gebruik van de Website, evenals een tevredenheidsonderzoek.

2.2. Het ontslag in de vorm van een e-mail van het ontvangen van marketingberichten met betrekking tot producten of diensten betekent het bezwaar van de Klant tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, inclusief profilering voor deze doeleinden.

2.3. Indien het bezwaar van de Klant gegrond blijkt te zijn, heeft de Beheerder geen andere rechtsgrond om persoonsgegevens te verwerken, worden de persoonsgegevens van de Klant verwijderd waartegen de Klant bezwaar heeft gemaakt.

 1. Het recht om gegevens te wissen (“het recht om te worden vergeten”) – rechtsgrond: art. 17 AVG.

3.1. De klant heeft het recht om de verwijdering van alle of sommige persoonlijke gegevens te vragen.

3.2. De klant heeft het recht om verwijdering van persoonsgegevens te vragen indien:

3.2.1. persoonsgegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of verwerkt

3.2.2. hij heeft zijn specifieke toestemming ingetrokken voor zover persoonsgegevens zijn verwerkt op basis van zijn toestemming

3.2.3. hij heeft bezwaar gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens voor marketingdoeleinden

3.2.4. persoonsgegevens worden onrechtmatig verwerkt

3.2.5. persoonsgegevens moeten worden verwijderd om te voldoen aan de wettelijke verplichting voorzien in het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de Beheerder onderworpen is

3.2.6. de persoonsgegevens zijn verzameld in verband met het aanbieden van diensten van de informatiemaatschappij

3.3. Ondanks het verzoek om persoonsgegevens te verwijderen, in verband met het bezwaar of intrekken van toestemming, kan de Beheerder bepaalde persoonsgegevens bewaren voor zover verwerking noodzakelijk is om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen, evenals om te voldoen aan een wettelijke verplichting die verwerking vereist krachtens het recht van de Unie of het recht van de lidstaat waaraan de administrateur is onderworpen . Dit geldt in het bijzonder voor persoonlijke gegevens, waaronder: naam, achternaam, e-mailadres, welke gegevens worden bewaard met het oog op de behandeling van klachten en claims met betrekking tot het gebruik van de diensten van de beheerder , of daarnaast het woon- / correspondentieadres , bestelnummer, welke gegevens worden bewaard met het oog op de behandeling van klachten en claims met betrekking tot gesloten verkoopovereenkomsten of het verlenen van diensten.

 1. Het recht op beperking van de gegevensverwerking – rechtsgrond: art. 18 AVG.

4.1. De klant heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te eisen. Het indienen van een verzoek, in afwachting van de behandeling ervan, verhindert het gebruik van bepaalde functionaliteiten of diensten, waarvan het gebruik de verwerking van gegevens die onder het verzoek vallen, met zich meebrengt. De beheerder zal ook geen berichten sturen, ook geen marketingberichten.

4.2. De klant heeft het recht om de beperking van het gebruik van persoonsgegevens te vragen in de volgende gevallen:

4.2.1. wanneer hij de juistheid van zijn persoonlijke gegevens in twijfel trekt – dan beperkt de beheerder het gebruik ervan voor de tijd die nodig is om de juistheid van de gegevens te verifiëren, maar niet langer dan 7 dagen

4.2.2. wanneer de verwerking van gegevens onwettig is, en in plaats van de gegevens te verwijderen, verzoekt de Klant om beperking van het gebruik ervan

4.2.3. wanneer persoonlijke gegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of gebruikt, maar ze nodig zijn voor de klant om claims vast te stellen, te doen gelden of te verdedigen

4.2.4. wanneer hij bezwaar heeft gemaakt tegen het gebruik van zijn gegevens – dan vindt de beperking plaats voor de tijd die nodig is om te bezien of – vanwege de bijzondere situatie – de bescherming van de belangen, rechten en vrijheden van de cliënt opweegt tegen de belangen die de Beheerder bij de verwerking behartigt de persoonsgegevens van de klant.

 1. Het recht op toegang tot gegevens – rechtsgrond: art. 15 AVG.

5.1. De Klant heeft het recht om van de Beheerder bevestiging te krijgen of hij persoonsgegevens verwerkt, en indien dit het geval is, heeft de Klant het recht om:

5.1.1. toegang krijgen tot uw persoonlijke gegevens

5.1.2. informatie verkrijgen over de doeleinden van de verwerking, categorieën van verwerkte persoonsgegevens, ontvangers of categorieën ontvangers van deze gegevens, de geplande periode van opslag van de gegevens van de Klant of de criteria voor het bepalen van deze periode (wanneer het niet mogelijk is om de geplande periode te bepalen van gegevensverwerking), over de rechten van de Klant op grond van de AVG en over het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, over de bron van deze gegevens, over geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en over de beveiligingsmaatregelen die in verband met de overdracht van deze gegevens buiten de Europese Unie

5.1.3. een kopie van uw persoonlijke gegevens verkrijgen.

 1. Recht op rectificatie van gegevens – rechtsgrond: art. 16 AVG.

6.1. De klant heeft het recht om de Beheerder te verzoeken zijn persoonsgegevens die onjuist zijn onmiddellijk te corrigeren. Rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, heeft de betrokkene het recht om aanvulling van onvolledige persoonlijke gegevens te vragen, onder meer door een aanvullende verklaring in te dienen, waarbij het verzoek naar het e-mailadres wordt gestuurd in overeenstemming met §6 van het privacybeleid.

 1. Het recht op gegevensoverdraagbaarheid – rechtsgrond: art. 20 AVG.

7.1. De klant heeft het recht om zijn persoonlijke gegevens, die hij aan de Beheerder heeft verstrekt, te ontvangen en deze vervolgens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder van zijn keuze te sturen. De klant heeft ook het recht om te verzoeken dat persoonsgegevens door de Beheerder rechtstreeks naar een dergelijke beheerder worden verzonden, indien technisch mogelijk. In dit geval zal de Beheerder de persoonlijke gegevens van de Klant verzenden in de vorm van een csv-bestand, een veelgebruikt, machineleesbaar formaat waarmee de ontvangen gegevens naar een andere persoonlijke gegevensbeheerder kunnen worden verzonden.

 1. Indien de Klant het recht heeft dat voortvloeit uit de bovenstaande rechten, geeft de Beheerder onmiddellijk, doch uiterlijk binnen één maand na ontvangst, aan het verzoek of weigert hieraan gevolg te geven. Als de Beheerder vanwege de complexiteit van het verzoek of het aantal verzoeken echter niet binnen een maand aan het verzoek kan voldoen, zal hij binnen de komende twee maanden aan het verzoek voldoen en de Klant binnen een maand na ontvangst van het verzoek op de hoogte stellen. verzoek – over de voorgenomen verlenging van de termijn en de redenen daarvoor.
 2. De Klant kan klachten, vragen en verzoeken indienen bij de Beheerder met betrekking tot de verwerking van zijn persoonsgegevens en de uitoefening van zijn rechten.
 3. De klant heeft het recht om een klacht in te dienen bij de voorzitter van het Bureau Bescherming Persoonsgegevens met betrekking tot de schending van zijn rechten op de bescherming van persoonsgegevens of andere rechten verleend onder de AVG.
 
 • 5 Wijzigingen in het privacybeleid
 1. Het Privacybeleid kan wijzigen, waarover de Beheerder niet verplicht is te informeren.
 2. Stuur alle vragen met betrekking tot het privacybeleid naar het volgende adres: phoenixbeauty024@gmail.com
 3. Datum van de laatste wijziging: 20/07/2022